บริการด้านการประกันชีวิต

Call Center 1373

ขอรับหนังสือรับรองการชำระเบี้ยประกันฯ ได้ใน 2 ขั้นตอน

ขั้นตอนที่ 1 โทร 1373

ขั้นตอนที่ 2 กด 7 เพื่อแจ้งข้อมูลกับเจ้าหน้าที่

หรือ ทำรายการด้วยตนเองผ่าน  My Allianz Application

ดาวน์โหลด APPLICATION สำหรับ IOS

ดาวน์โหลด APPLICATION สำหรับ ANDROID

– บริษัทฯ จะแจ้งผลการพิจารณาภายใน 15 วันนับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับเอกสารครบถ้วน
– ในกรณีที่การเรียกร้องสินไหมครั้งนั้นๆ หากบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องรวบรวมเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณา  บริษัทฯ จะแจ้งผลการพิจารณาภายใน 90 วันนับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับเอกสารครบถ้วน

กรณี ที่ผู้เอาประกันภัยไม่สามารถใช้บริการได้ ผู้เอาประกันภัยสามารถส่งเอกสารเรียกร้องสินไหมมายังฝ่ายสินไหมที่

1. กรณีส่งเอกสารทางไปรษณีย์

ฝ่ายสินไหม บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต ชั้น 2

อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ 898 ถนนเพลินจิต เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

2. กรณีส่งด้วยตัวเองที่

เคาน์เตอร์เซอร์วิส ชั้น 1 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ และเซอร์วิสเซ็นเตอร์ทั้ง 10 แห่ง

ดาวน์โหลด Applications My Allianz สำหรับผู้ถือกรมธรรม์ประกันชีวิต