อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย แผนความคุ้มครองสำหรับธุรกิจ และกิจการ ที่ครอบคลุมความเสี่ยงภัยเบื้องต้น สูงสุด 500,000 บาท พร้อมความคุ้มครอง อุปกรณ์ไฟฟ้า ไฟไหม้ น้ำท่วม และการโจรกรรม

ในอัตราเบี้ยประกันเบาๆ เร่ิมต้นที่ 747 บาท/ปี  หรือ 2.05 บาท/วัน ให้เราช่วยคุ้มครองความเสี่ยงภัยสำหรับธุรกิจ และกิจการของคุณ วันนี้ “โอนความเสี่ยงภัยของคุณมาให้เราช่วยดูแล”