แผนเอ็มพลอยยี่วีแคร์

ประกันสุขภาพกลุ่ม สำหรับพนักงาน 5 – 50 ท่าน

มอบสวัสดิการที่คุ้มค่า เพื่อดูแลสุขภาพพนักงานของคุณ

 • อัตราเบี้ยประกันภัยเดี่ยวสำหรับทุกเพศ และอายุ
 • มอบความคุ้มครองสูง แต่อัตราเบี้ยประกันภัยต่ำ
 • ให้ความคุ้มครองสูงสุดที่อายุ 65 ปี
 • แบ่งเบาภาระค่ารักษาพยาบาลที่มีค่าใช้จ่ายสูงสูง
 • อุ่นใจกับเครือข่ายสถานพยาบาลกว่า 490 แห่งทั่วประเทศ
 • ไม่ผูกติดประกันชีวิต

หมายเหตุ: เงื่อนไขการรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขบริษัท

ตารางผลประโยชน์

อัตราเบี้ยประกันความคุ้มครอง ทันตกรรม และอุบัติเหตุ (เพิ่มเติม)

ดาวน์โหลดโบรชัวร์

รับข้อเสนอพิเศษสำหรับองค์กรของคุณ

ประกันภัย สุขภาพกลุ่มฯ (#66)

หมายเหตุ ด้านการรักษาพยาบาล

*การเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่งหมายถึง การเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม เพื่อการรักษาในฐานะผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง และให้รวมถึงการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมสองครั้งหรือมากกว่า ด้วยสาเหตุหรือโรคหรือภาวะแทรกซ้อนจากโรคเดียวกัน โดยในระหว่างการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมแต่ละครั้งห่างกันเกินกว่า 90 วัน นับแต่ ออกจากโรงพยาบาลหรือสถานสถานพยาบาลเวชกรรมครั้งสุดท้ายก็ให้ถือว่าเป็นการเข้าพักรักษาตัวครั้งเดียวกันด้วย

** การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (อ.บ.2) คือความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียงการพูดออกเสียง และทุพพลภาพสิ้นเชิง (คุ้มครองการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 50% ของทุนประกันภัย)

*** ค่าชดเชยรายวัน กรณีไม่มีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน สำหรับสมาชิกที่เข้ารับการรักษากรณีผู้ป่วยในที่ไม่มีการขอเบิกค่ารักษาพยาบาลจากกรมธรรม์ประกันภัยของเอ  ทุกประเภท (ทั้งกรมธรรม์รายบุคคลและหรือกรมธรรม์แบบกลุ่ม) เท่านั้น

 • ค่าตรวจวินิจฉัยเพื่อหาสาเหตุของการเจ็บป่วยเช่น PET Scan, MRI, CT Scan, Echocardiogram, Exercise Stress Test (EST) จะจ่ายให้ตามผลประโยชน์ของความคุ้มครองเพิ่มเติมในส่วนของผู้ป่วยนอกเท่านั้น ยกเว้นกรณีที่รับการอนุมัติจากทางพยาบาลของอลิอัน อยุธยา ล่วงหน้าในการตรวจวินิจฉัยอาการของการเจ็บป่วย กรณีที่มีการอนุมัติล่วงหน้าจากทางอลิอันซ์ อยุธยา  จะได้รับความคุ้มครองภายใต้ผลประโยชน์ในหมวดของค่าบริการทั่วไปสำหรับการรักษาพยาบาล

เงื่อนไขการรับประกัน

 • สำหรับองค์กรขนาดเล็กที่มีพนักงาน 5 – 50 คน และอายุเฉลี่ยของพนักงานทั้งหมดจะต้องไม่เกิน 48 ปี
 • พนักงานต้องปฏิบัติงานเต็มเวลา โดยมีอายุตั้งแต่ 15 – 60 ปีและมีความเสี่ยงระดับอาชีพขั้น 1 – 2
 • พนักงานทุกคนจะต้องสมัครแผนประกันภัย และพนักงานที่อยู่ในตำแหน่งเดียวกันจะต้องสมัครในแผนประกันภัยแบบเดียวกัน ทั้งนี้ อลิอันอยุธยา ขอสงวนสิทธิ์การพิจารณารับประกันพนักงานเป็นรายบุคคลตามเงื่อนไขการรับประกันภายในกลุ่ม
 • คู่สมรสและบุตรที่มีมีสิทธิ์เอาประกันภัย จะต้องสมัครเอาประกันภัยภายใต้แผนเดียวกับพนักงานหรือต่ำกว่า
 • กรณีเลือกแผนความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยในมากกว่าหนึ่งแผน ความแตกต่างระหว่างความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลกรณีกรณีผู้ป่วยในของแผนถัดไปจะต้องไม่เกินกว่า 3 ระดับแผนก่อนหน้า
 • ความแตกต่างระหว่างความคุ้มครองเพิ่มเติม “ความคุ้มครองกรณีผู้ป่วยนอก” กับ “ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลกรณีกรณีผู้ป่วยใน” จะต้องเกินกว่า 3 ระดับแผน
 • สำหรับความคุ้มครองเพิ่มเติม “ความคุ้มครองสูติกรรม” พนักงานหญิงต้องสมัครทุกคนและกรณีขยายความคุ้มครองให้คู่สมรส คู่สมรสเพศหญิงต้องสมัครทุกคน
 • อลิอัน อยุธยา ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงแผนระหว่างปีกรมธรรม์ประกันภัย
 • ผู้ได้รับความคุ้มครองที่แจ้งเข้าหรือออกระหว่างปี ผลประโยชน์การรักษาด้านทันตกรรมจะคุ้มครองตามสัดส่วน

ตัวอย่างข้อยกเว้นความคุ้มครอง

ตัวอย่างข้อยกเว้นความคุ้มครอง ซึ่งทางอลิอันซ์ อยุธยา คอร์สสงวนสิทธิ์ที่จะไม่จ่ายผลประโยชน์ มีตัวอย่างดังต่อไปนี้ 

 • โรคเรื้อรัง การบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยที่ยังมิได้รักษาให้หายก่อนวันทำสัญญาประกันภัย การตรวจรักษาสภาวะที่เป็นมาแต่กำเนิด หรือปัญหาด้านพัฒนาการ หรือโรคทางพันธุกรรม
 • การแก้ไขปัญหาผิวพรรณ สิว ฝ้า กระ รังรังแค ผมร่วง หรือการควบคุมควบคุมน้ำหนักตัว
 • การตั้งครรภ์ แท้งบุตร ทำแท้ง การคลอดบุตร การทำหมัน หรือการคุมกำเนิด
 • โรคเอดส์ หรือโรค หรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
 • การตรวจสุขภาพทั่วไป การร้องขอเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล หรือร้องขอการผ่าตัด หรือการพักฟื้น ซึ่งไม่ใช่ความจำเป็นทางการแพทย์ หรือไม่เป็นมาตรฐานทางการแพทย์
 • การตรวจรักษาความผิดปกติเกี่ยวกับสายตา การทำเลสิค
 • การตรวจรักษาที่ไม่ใช่แผนปัจจุบัน รวมถึงแพทย์ทางเลือก
 • การฆ่าตัวตาย การพยายามฆ่าตัวตาย การทำร้ายร่างกายตนเองหรือการพยายามทำร้ายร่างกาย รวมถึงการกิน ดื่ม หรือฉีดยาหรือสารมีพิษเข้าร่างกาย การใช้ยาเกินกว่าที่แพทย์สั่ง

หมายเหตุ

 • เอกสารนี้ไม่ใช่ส่วนหนึ่งส่วนใดของสัญญาประกันภัย โปรดศึกษารายละเอียดและข้อยกเว้นความคุ้มครองเพิ่มเติมในกรมธรรม์ประกันภัย
 • ผู้ซื้อสามารถศึกษารายละเอียดข้อยกเว้นความคุ้มครองทั้งหมดได้ใน กรมธรรม์ประกันภัย
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียด ความคุ้มครองและเงื่อนไขการตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง
 • เอ็มพลอยยี่วีแคร์ เป็นชื่อทางการตลาดของ กรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุแบบกลุ่มทั่วไปและกลุ่มองค์กร
 • รับประกันภัยโดย บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน)