อลิอันซ์ อยุธยา แผนการประกัน อยุธยา ชีวิตมั่นคง A85/10, A85/15, A85/20 และ A85/25

จ่ายเบี้ยสั้นๆ คุ้มครองยาวๆ  จ่ายเมื่ออยากจ่าย หยุดจ่ายยังคุ้มครอง

การสร้างครอบครัว สร้างธุรกิจ หรือสร้างกิจการ  คือภาระที่ยิ่งใหญ่ของผู้นำ ขอให้เราได้มีส่วนสนับสนุนคุณ สำหรับการสร้างความมั่นคงพื้นฐานให้กับครอบครัว เพียงคุณลดค่าใช้จ่ายที่จำเป็นน้อย และนำค่าใช้จ่ายส่วนนั้นที่ลดได้เพิ่มเป็นเงินออมสำหรับครอบครัว และตัวคุณเอง เพียงวันล่ะ 116 บาท
เราสัญญาจะมอบเช็คเงินสด 1 ล้านบาท (ช. อายุ 30 ปี) ให้ครอบครัวของคุณ เมื่อเวลาจำเป็นต้องมาถึง เงินซึ่งเจ้าหนี้ หรือใครก็มาเอาจากครอบครัวคุณไปไม่ได้ แต่ถ้าเราได้อยู่ดูการเจริญเติบโต ของลูกหลาน และกิจการ ในวันที่คุณอายุครบ 85 ปี เราขอมอบเงินคืนให้คุณ 1 ล้าน พร้อม ทุนประกันภัยเพิ่มพิเศษ และ เงินปันผลครบสัญญา 

คุ้มครองชีวิต เบี้ยเบาๆ

เท่าเดิมตลอดชีพ

กำหนดงบ และเลือก

ระยะเวลาชำระเบี้ยได้

เพิ่มเติมความคุ้มครอง

สุขภาพ และอุบัติเหตุได้

แผนการออมที่คุณสามารถเลือกกำหนดรายละเอียดการชำระเบี้ย และความคุ้มครองได้ตามความต้องการของคุณ

 1. แผนความคุ้มครองเพื่อชีวิตที่มั่นคง
  • คุ้มครองชีวิตต่อเนื่องจนอายุครบ 85 ปี
  • เลือกระยะเวลาชำรเบี้ยประกันได้ตั้งแต่ 10, 15, 20 และ 25 ปี
 2. มอบความคุ้มครองชีวิต
  • รับความคุ้มครองชีวิต 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า รวมกับจำนวนเงินเอาประกันภัยเพิ่มพิเศษสะสม1
 3. รับผลประโยชน์เมื่อครบกำหนดสัญญา
  • รับเงินครบกำหนดสัญญา 100% ของจำนวนวเงินเอาประกันภัย
  • โอกาสรับจำนวนเงินเอาประกันภัยเพิ่มพิเศษสะสม1
  • โอกาสรับเงินปันผลเมื่อครบกำหนดสัญญา2
 4. รับผลประโยชน์เพิ่มเติม
  • เบี้ยประกันภัยสามารถหักลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาท (ภายใต้กฏเกณฑ์ของกรมสรรพากร)
  • เพิ่มสภาพคล่อง โดยคุณสามรถกู้เงินส่วนหนึ่งจากกรมธรรม์ มาใช้จ่ายยามจำเป็น โดยยังคงได้รับความคุ้มครองทุกอย่างตามเดิมทุกประการ (การกู้เงินตามกรมธรรม์ เป็นไปตามกฎเกณฑ์ ข้อกำหนด และเงื่อนไขของบริษัท) 
  • สามารถเพิ่มเติมความคุ้มครองด้านสุขภาพ และอุบัติเหตุ เช่น สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพ ผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอก ความคุ้มครองโรคมะเร็ง ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลรายวัน ฯลฯ เป็นต้น

สนใจแผนนี้

W A85 อยุธยา ชีวิตมั่นคง

โปรดกรอกรายละเอียดเพื่อจัดทำ ข้อเสนอพิเศษสำหรับคุณ


ข้อมูลผู้ขอเอาประกัน


ข้อมูลผู้ชำระเบี้ยประกัน


รายละเอียดแบบประกันชีวิต
 • อายุที่ขอเอาประกันภัย
  – อายุ 1 เดือน 1 วัน – 65 ปี : กรณีเลือกระยะเวลาการชำระเบี้ยฯ 10, 15, หรือ 20 ปี
  – อายุ 1 เดือน 1 วัน – 60 ปี : กรณีเลือกระยะเวลาการชำระเบี้ยฯ 25 ปี

 • จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 50,000 บาท

 • เบี้ยประกันภัยรายปีของสัญญาหลักขั้นต่ำ 2,500 บาท

 • สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบได้ทุกสัญญาตามกฎเกณฑ์ของบริษัท

 • สามารถเลือกชำระเบี้ยประกันภัย รายเดือน ราย 3 เดือน ราย 6 เดือน หรือรายปี

 • กฎเกณฑ์การพิจารณารับประกันภัยและการตรวจสุขภาพเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด

คำอธิบายภาพ

1 จำนวนเงินเอาประกันภัยเพิ่มพิเศษสะสม : เป็นจำนวนเงินเอาประกันภัยเพิ่มพิเศษที่สะสมตั้งแต่ปีแรกที่บริษัทพิจารณาเพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยเพิ่มพิเศษให้ผู้เอาประกันภัย การคำนวณข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น

จำนวนเงินเอาประกันภัยเพิ่มพิเศษ : บริษัทอาจจะพิจารณาเพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยให้ผู้เอาประกันภัย ในอัตราปีละ 2% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้นตั้งแต่ต้นปีกรมธรรม์ที่ 2 จนถึงต้นปีกรมธรรม์ที่ 4 หลังจากนั้นบริษัทจะแจ้งให้ทราบในแต่ละปี โดยจำนวนเงินเอาประกันภัยเพิ่มพิเศษนี้จะขึ้นอยู่กับผลตอบแทนจากการลงทุนที่บริษัทจัดสรรให้ผู้เอาประกันภัย ซึ่งจะแตกต่างกันตามแบบประกันภัย ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไข ข้อกำหนด และวิธีการคำนวณจำนวนเงินเอาประกันภัยเพิ่มพิเศษที่บริษัทพิจารณาในแต่ละปี ซึ่งการคำนวณข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น

เงินปันผลเมื่อครบกำหนดสัญญา: บริษัทอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลเมื่อครบกำหนดสัญญาให้ผู้เอาประกันภัย โดยเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับผลตอบแทนจากการลงทุนตลอดระยะเวลาสัญญาที่บริษัทจัดสรรให้ผู้เอาประกันภัย ซึ่งผลตอบแทนดังกล่าวอาจแตกต่างกันในแต่ละปี และเงินปันผลเมื่อครบกำหนดสัญญานี้จะแตกต่างกันในแต่ละแบบประกันภัย ทั้งนี้ เป็นไปตามเงื่อนไข ข้อกำหนด และวิธีการคำนวณเงินปันผลที่บริษัทพิจารณา ณ วันครบกำหนดสัญญา ซึ่งการคำนวณข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น

3 อัตราเครดิตรายปี: เป็นอัตราอ้างอิงที่ใช้ในการคำนวณเงินปันผลรายปี และ/หรือจำนวนเงินเอาประกันภัยเพิ่มพิเศษ ซึ่งขึ้นอยู่กับผลตอบแทนจากการลงทุนที่บริษัทจัดสรรไว้เพื่อการกำหนดอัตราเครดิตรายปี และแตกต่างกันในแต่ละแบบประกันภัย โดยบริษัทจะประกาศอัตราเครดิตรายปีให้ทราบทุกปี ทั้งนี้อัตราเครดิตรายปีที่แสดงข้างต้นไม่ใช่อัตราที่คำนวณจากผลตอบแทนจากการลงทุนจริงหรือคาดการณ์ แต่เป็นเพียงตัวอย่าง ซึ่งอัตราที่บริษัทประกาศจริงอาจสูงกว่าหรือต่ำกว่าได้

ตัวอย่างข้อยกเว้นความคุ้มครอง
 • กรณีไม่เปิดเผยความจริง หรือแถลงความเท็จ บริษัทจะบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์
 • กรณีฆ่าตัวตายภายใน 1 ปี หรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตาย

ช่องทางการชำระเบี้ยประกันภัย

 • งวดการชำระเบี้ยประกันภัย: รายเดือน/ ราย 3 เดือน/ ราย 6 เดือน/ รายปี  
 • ช่องทางการชำระเบี้ยประกันภัย: ชำระออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน My Allianz/ เว็บไซต์ธนาคาร เฉพาะที่ร่วมรายการ/ ชำระโดยตรงที่สำนักงานใหญ่ บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)/ ชำระที่สาขา สำนักงานของตัวแทนประกันชีวิต ตัวแทนผู้รับมอบอำนาจของบริษัท/ ชำระโดยบัตรเครดิตที่ฝ่ายการเงิน สำนักงานใหญ่ หรือชำระผ่านตัวแทนหรือสาขาของบริษัท/ ชำระผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส/ ชำระโดยหักบัญชีเงินฝากธนาคารอัตโนมัติ (เฉพาะเบี้ยฯ ปีต่ออายุ)/ ชำระเงินสด ณ เคาน์เตอร์ของธนาคาร

หมายเหตุ

 • ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต อยุธยาชีวิตมั่นคง A85/X  เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้ผลประโยชน์ด้านการสะสมทรัพย์และให้ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต ไม่ใช่การฝากเงินกับธนาคาร จึงไม่มีดอกเบี้ย อนึ่ง เพื่อรับสิทธิประโยชน์สูงสุดจากกรมธรรม์ ผู้เอาประกันภัยควรชำระเบี้ยประกันภัยตรงตามระยะเวลาที่กำหนดและครบตามระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย รวมทั้งถือกรมธรรม์จนครบระยะเวลาที่กำหนดในกรมธรรม์ ดังนั้น หากมีการเวนคืนกรมธรรม์ ผู้เอาประกันภัยอาจได้รับเงินคืนน้อยกว่าเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้ว
 • ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเพื่อประกอบการขายเท่านั้น ลูกค้าควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความคุ้มครอง ข้อกำหนด เงื่อนไข ข้อยกเว้นและผลประโยชน์จากกรมธรรม์
 • ลูกค้าควรทำความเข้าใจในเงื่อนไขและความคุ้มครองของแบบประกันภัยก่อนตัดสินใจสมัครทำประกันภัย

ขอขอบคุณลูกค้าผู้มีอุปการะคุณทุกๆ ท่าน ที่มอบความไว้วางใจ
ให้โอกาส ผม ทีมงาน และทางบริษัทฯ ได้มีโอกาสดูแล....

ผมต้องขออภัยลูกค้าผู้มอบความไว้วางใจอีกเป็นจำนวนมาก ที่ยังมิได้นำรูปมาแสดงความขอบคุณ ณ. ที่นี้นะครับ ผมจะขออนุญาตนำรูปมาใส่เพิ่มเติมในโอกาสต่อๆ ไปนะครับ และต้องขอขอบคุณทุกกำลังใจ และความไว้วางใจที่มอบให้ผม และทีมงานครับ

“ด้วยรัก ห่วงใย และคิดถึงเสมอ ขอบคุณมากๆ ครับ”

เช็คเงินครบสัญญา และเช็คสินไหมฯ

แทนคำขอบคุณ ที่ให้โอกาสผม และทีมงาน ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเก็บออม
และได้มีโอกาสดูแล ตลอดช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา... ขอบคุณมากๆ ครับ...