แบบประกันสุขภาพ ผู้ป่วยใน (HS) แบบมาตราฐาน

แบ่งเบาค่าใช้จ่ายเมื่อป่วย นอนโรงพยาบาล

เลือกค่าห้องได้ตามความต้องการ 1,500-4,000 บาท/วัน

ไม่ต้องสำรองจ่ายใน โรงพยาบาล กว่า 450 แห่งทั่วไทย

ดูแลค่ารักษาพยาบาลครอบคลุมทั่วโลก

จุดเด่นแผนประกัน

ไม่ต้องพกบัตร หยุดสำรองจ่าย คุ้มครองไกลทั่วโลก ในงบประมาณที่คุณกำหนดได้…

มอบความคุ้มครองกรณีเข้ารับการรักษาในฐานะผู้ป่วยในของโรงพยาบาล* 

 • เลือกค่าห้องได้ตามงบตั้งแต่ 1,500 – 4,500 บาทต่อวัน
  พิเศษ ความคุ้มครองค่าห้องเพิ่มเป็น 3 เท่า กรณีป่วยหนักพักรักษาตัวในห้อง ICU
 • ดูแลค่ารักษาเมื่อนอน รพ. จากการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย รวมถึงจากการติดเชื้อโคโรนาไวรัส (COVID19)**
 • ไม่ต้องสำรองจ่ายใน รพ. กว่า 450 แห่ง ทั่วไทย
 • มั่นใจทุกการเดินทาง… ดูแลค่ารักษาพยาบาลครอบคลุมทั่วโลก
*โดยการรักษาในครั้งนั้นๆ จะต้องไม่อยู่ในข้อยกเว้น และค่ารักษาพยาบาลจะกำหนดจำนวนเงินสูงสุดไว้ในแต่ละรายการของแผนนั้นๆ
 
**ทั้งนี้ บริษัทจะพิจารณาคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลตามความจำเป็นทางการแพทย์ตามแนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย ดูแลรักษา กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงสาธารณสุข
 
 
หน่วย : บาท

 

ผลประโยชน์

แผน

1500

แผน

2500

แผน

3500

แผน

4500

1. ผลประโยชน์กรณีเป็นผู้ป่วยใน ต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง (ทั้งจากการเจ็บป่วยและอุบัติเหตุ)
1.1 ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการใน รพ. ต่อวัน (สูงสุด 90 วัน รวมค่าห้อง ICU 15 วัน)1,5002,5003,5004,500
1.2 ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการใน รพ. ในห้อง ICU ต่อวัน (สูงสุด 15 วัน)4,5007,50010,50013,500
1.3 ค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ ใน รพ. ตามที่กำหนดในสัญญา  ซึ่งมีตัวอย่างรายการดังต่อไปนี้
– ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัยหรือบำบัดรักษา
– ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต
– ค่าบริการทางการพยาบาล
– ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด และค่าเวชภัณฑ์
– ค่ายา และค่าเวชภัณฑ์สิ้นเปลือง (เวชภัณฑ์ 1) สำหรับกลับบ้าน (สูงสุด 7 วัน และ ไม่เกิน 1,000 บาท ต่อครั้ง)

 

 

 

20,000

 

 

 

25,000

 

 

 

35,000

 

 

 

45,000

1.4 ค่าแพทย์ตรวจรักษาใน รพ. ต่อวัน (สูงสุด 90 วัน)8001,0001,0001,500
1.5 ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัด (ศัลยกรรม) และ หัตถการ ตามที่กำหนดในสัญญา ซึ่งมีตัวอย่างรายการดังต่อไปนี้
– ค่าห้องผ่าตัด และค่าห้องทำหัตถการ รวมถึงค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด ค่าเวชภัณฑ์ และค่าอุปกรณ์การผ่าตัดและหัตถการ10,00012,00015,00017,000
– ค่าแพทย์ผ่าตัดและหัตถการ (รวมถึงแพทย์ผู้ช่วยผ่าตัด)100,000120,000150,000170,000
– ค่าวิสัญญีแพทย์10,00012,00015,00017,000
พิเศษ กรณีผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะ ได้แก่ ตับ ตับอ่อน ไต หัวใจ ปอด รับความคุ้มครองข้อ 1.5 เพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า**
1.6 การผ่าตัดใหญ่ที่ไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน (Day Surgery)คุ้มครองเสมือนการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในใน รพ.
2. ผลประโยชน์กรณีไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน ซึ่งมีตัวอย่างรายการดังต่อไปนี้
2.1 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัยที่เกี่ยวข้องโดยตรง และเกิดขึ้นภายใน 30 วัน
ก่อนและหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน
ตัวอย่าง:
– ค่าตรวจวินิจฉัยทางรังสี เช่น ค่า X-ray, CT scan, MRI, Ultrasound เป็นต้น
– ค่าตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ  เช่น ค่าตรวจเลือด เป็นต้น

 

 

 

4,000

 

 

 

5,000

 

 

 

6,000

 

 

 

7,000

2.2 ค่ารักษาพยาบาลการบาดเจ็บ กรณีผู้ป่วยนอก ภายใน 24 ชม. ของการเกิดอุบัติเหตุต่อครั้ง6,0008,00010,00012,000
2.3 ค่าบริการรถพยาบาลฉุกเฉิน2,0003,0003,0003,000
2.4 ค่ารักษาพยาบาล โดยการผ่าตัดเล็ก เช่น ผ่าฝี หูด ริดสีดวงทวาร เป็นต้น20,00024,00030,00034,000
**บริษัทจะจ่ายจำนวนเงินผลประโยชน์ตามข้อ 1.5 เพิ่มเป็น 2 เท่า สำหรับค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นจากการผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะต่างๆ ได้แก่ ตับ ตับอ่อน ไต หัวใจ ปอด โดยมีสาเหตุจากการที่อวัยวะนั้นอยู่ในระยะสุดท้ายที่ไม่สามารถกลับมาทำงานได้ดังเดิม และการปลูกถ่ายไขกระดูกด้วยการใช้ Hematopoietic Stem Cells ภายหลังทำ Bone Marrow Ablation
 • อายุผู้ขอเอาประกันภัย 11 – 70 ปี (ต่ออายุสัญญาได้ถึงอายุ 89 ปี คุ้มครองถึงอายุ 90 ปี)
 • แบบประกันนี้เป็นสัญญาเพิ่มเติมที่ต้องซื้อแนบคู่กับสัญญาหลักตามที่บริษัทกำหนดที่มีจำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 100,000 บาท ทั้งนี้แผนสูงสุดที่ซื้อได้ต่อผู้ขอเอาประกันภัย จะถูกกำหนดตามจำนวนเงินเอาประกันภัยรวมของสัญญาหลักที่มีผลบังคับ 
ผู้เอาประกันภัยสามารถนำเบี้ยประกันภัยสุขภาพสูงสุดไม่เกิน 25,000 บาทต่อปี (ถ้ามี) รวมกับเบี้ยประกันภัยคุ้มครองชีวิต มาใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา แต่ทั้งนี้รวมกันสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี
ผู้ป่วยใน HS_S ขอรับข้อเสนอ

ขอรับข้อเสนอ.


ข้อมูลผู้ขอเอาประกัน


ข้อมูลผู้ชำระเบี้ยประกัน


 • เบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมหรือบันทึกสลักหลังสำหรับปีต่ออายุจะเปลี่ยนแปลงตามอายุและ/หรืออาชีพของผู้เอาประกันภัย  นอกจากนี้ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามกฎเกณฑ์ของบริษัท
 • การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขการพิจารณารับประกันภัยของบริษัท
 • ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น เพื่อประกอบการขายเท่านั้น ลูกค้าควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความคุ้มครอง ข้อกำหนด เงื่อนไข ข้อยกเว้น และผลประโยชน์ จากกรมธรรม์ประกันภัย
 • ลูกค้าควรทำความเข้าใจในรายละเอียด ความคุ้มครองและเงื่อนไข ก่อนตัดสินใจสมัครทำประกันภัย

ขอขอบคุณลูกค้าผู้มีอุปการะคุณทุกๆ ท่าน ที่มอบความไว้วางใจ
ให้โอกาส ผม ทีมงาน และทางบริษัทฯ ได้มีโอกาสดูแล....

ผมต้องขออภัยลูกค้าผู้มอบความไว้วางใจอีกเป็นจำนวนมาก ที่ยังมิได้นำรูปมาแสดงความขอบคุณ ณ. ที่นี้นะครับ ผมจะขออนุญาตนำรูปมาใส่เพิ่มเติมในโอกาสต่อๆ ไปนะครับ และต้องขอขอบคุณทุกกำลังใจ และความไว้วางใจที่มอบให้ผม และทีมงานครับ

“ด้วยรัก ห่วงใย และคิดถึงเสมอ ขอบคุณมากๆ ครับ”

เช็คเงินครบสัญญา และเช็คสินไหมฯ

แทนคำขอบคุณ ที่ให้โอกาสผม และทีมงาน ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเก็บออม
และได้มีโอกาสดูแล ตลอดช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา... ขอบคุณมากๆ ครับ...