สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองโรคร้ายแรง 48 โรค (CI48)

ผลประโยชน์

เมื่อผู้เอาประกันภัยได้ปฏิบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขของสัญญาเพิ่มเติมฉบับนี้ และตามเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์ประกันภัยที่สัญญาเพิ่มเติมฉบับนี้แนบอยู่ บริษัทจะจ่ายเงินผลประโยชน์ตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ให้แก่ผู้เอาประกันภัย เมื่อเกิดกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้แก่ผู้เอาประกันภัย

1. เป็นคนทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง บริษัทจะจ่ายเงินผลประโยชน์ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ หรือ
2. เจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง ซึ่งภาวะและ / หรืออาการของโรคจะต้องปรากฏโดยชัดแจ้งเป็นครั้งแรก หลังจากวันที่สัญญาเริ่มมีผลบังคับ หรือ เมื่อพ้นกำหนด 60วัน นับตั้งแต่วันที่สัญญาเริ่มมีผลบังคับ
สำหรับโรคที่ระบุไว้ในข้อ 2.1.1 ข้อ 2.1.2 ข้อ 2.1.3 ข้อ 2.1.4 ข้อ 2.1.5 ข้อ 2.1.9 และ ข้อ 2.2

2.1บริษัทจะจ่ายเงินผลประโยชน์ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ สำหรับโรคต่อไปนี้

2.1.1 โรคมะเร็งระยะลุกลาม (Invasive Cancers)
2.1.2 โรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันหรือหัวใจวาย ครั้งแรก (First Acute Myocardial Infarct / First Heart Attack)
2.1.3 การผ่าตัดต่อหลอดเลือดหัวใจ (Coronary Artery Bypass Surgery)
2.1.4 การผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจ (Heart Valve Replacement Surgery)
2.1.5 โรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตันแบบสมบูรณ์ (Major Complete Stroke)
2.1.6 โรคเนื้องอกสมองที่ต้องได้รับการผ่าตัดสมอง (Brain Tumor Requiring Brain Surgery)
2.1.7 การผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะสำคัญ (Major Organ Transplantation)
2.1.8 โรคโลหิตจางจากไขกระดูกไม่สร้างเม็ดโลหิต (Aplastic Anemia)
2.1.9 โรคหลอดเลือดสมองที่ต้องได้รับการผ่าตัดลอกหลอดเลือดแดงคาโรติด (Stroke Requiring Carotid Endarterectomy Surgery)
2.1.10 โรคไตวายเรื้อรังที่ต้องได้รับการล้างไตอย่างสม่ำเสมอ (Chronic Renal Failure Requiring Regular Renal Dialysis)

2.1.11 โรคหลอดลมปอดอุดกั้นเรื้อรัง (Chronic Obstructive Pulmonary Disease)
2.1.12 แผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกเป็นบริเวณกว้าง (Major Burns)
2.1.13 การฉีกขาดของรากประสาทต้นแขน (Brachial Plexus) (Multiple Root Avulsions of Brachial Plexus)
2.1.14 โรคเซลล์ประสาทการเคลื่อนไหวผิดปกติ (Motor Neuron Disease)
2.1.15 ภาวะอะแพลลิก (Apallic Syndrome หรือ Vegetative State)
2.1.16 การสูญเสียการได้ยินอย่างสมบูรณ์ (Total Deafness)
2.1.17 การสูญเสียความสามารถในการพูดอย่างสมบูรณ์ (Loss of Speech)
2.1.18 โรคกล้ามเนื้อเสื่อม (Muscular Dystrophy)
2.1.19 โรคผนังหลอดเลือดแดงใหญ่ (Aortic Dissection)
2.1.20 โรคตับแข็ง (Liver Cirrhosis)
2.1.21 โรคหลอดเลือดโป่งพองในสมองที่ต้องรักษาโดยการผ่าตัด (Cerebral Aneurysm Requiring Brain Surgery)
2.1.22 โรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบเฉียบพลันจากเชื้อแบคทีเรีย (Acute Bacterial Meningitis)
2.1.23 โรคระบบประสาทพาร์กินสัน (Parkinson’s Disease)
2.1.24 โรคโปลิโอ (Poliomyelitis)
2.1.25 โรคซิสเต็มมิค ลูปูส อิริเธมาโตซูส (Systemic Lupus Erythematosus หรือ S.L.E.)
2.1.26 การผ่าตัดหลอดเลือดแดงใหญ่ (Surgery to the Aorta)
2.1.27 โรคไข้สมองอักเสบ (Encephalitis)
2.1.28 โรคอัลไซเมอร์ (Alzheimer’s Disease)

2.1.29 โรคไวรัสตับอักเสบขั้นรุนแรง (Fulminant Viral Hepatitis)
2.1.30 การเจ็บป่วยระยะสุดท้าย (Terminal Illness)
2.1.31 ภาวะหมดสติ (Coma)
2.1.32 การบาดเจ็บที่ศีรษะอย่างรุนแรง (Major Head Trauma)
2.1.33 โรคมัลติเปิล สเคลอโรซีส (Multiple Sclerosis)
2.1.34 อัมพาตของกล้ามเนื้อแขนหรือขา (Paralysis)
2.1.35 การผ่าตัดกระดูกสันหลังที่เกิดสภาพโค้งงอโดยไม่ทราบสาเหตุ (Surgery for Idiopathic Scoliosis)
2.1.36 โรคปอดระยะสุดท้าย (End Stage Lung Disease)
2.1.37 โรคกล้ามเนื้อหัวใจ (Cardiomyopathy)
2.1.38 ภาวะตับอ่อนอักเสบที่กลับเป็นซ้ำและเรื้อรัง (Chronic Relapsing Pancreatitis)
2.1.39 โรคเท้าช้าง (Elephantiasis)
2.1.40 การสูญเสียการดำรงชีพอย่างอิสระ (Loss of independent Living)
2.1.41 โรคถุงน้ำในไต (Medullary Cystic Disease)
2.1.42 โรคเนื้อเยื่อพังผืดอักเสบติดเชื้อและเป็นเนื้อตาย (Necrotising Fasciitis or Gangrene)

2.1.43 โรคแรงดันในหลอดเลือดปอดสูงโดยหาสาเหตุไม่ได้ (Primary Pulmonary Arterial Hypertension)
2.1.44 โรคหนังแข็งชนิดลุกลาม (Progressive Scleroderma)
2.1.45 ภาวะข้ออักเสบรูมาตอยด์ชนิดรุนแรง (Severe Rheumatoid Arthritis)
2.1.46 โรคสำไส้อักเสบที่เป็นแผล (Severe Ulcerative Colitis or Cronh’s Disease)
2.1.47 ตาบอด (Total Blindness)

อนึ่ง หากผู้เอาประกันภัยเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงมากกว่า 1 โรค บริษัทจะจ่ายเงินผลประโยชน์ให้เพียงโรคใดโรคหนึ่งเท่านั้น

2.2 บริษัทจะจ่ายเงินผลประโยชน์ 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ สำหรับ การขยายหลอดเลือดหัวใจ หรือการใช้สายสวนอื่น เพื่อการรักษาหลอดเลือดหัวใจ (Angioplasty & Other Invasive Treatment For Coronary Artery)

สัญญาเพิ่มเติมฉบับนี้จะสิ้นผลบังคับทันที เมื่อมีการจ่ายเงินผลประโยชน์ตามข้อ 1 หรือ ข้อ 2.1 แล้ว

กรณีผู้เอาประกันภัยมี สิทธิได้รับเงินผลประโยชน์ตามสัญญาเพิ่มเติมฉบับนี้ และเสียชีวิตก่อนการจ่ายเงินผลประโยชน์ตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ บริษัทจะจ่ายเงินผลประโยชน์ตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ ให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย

ขอขอบคุณลูกค้าผู้มีอุปการะคุณทุกๆ ท่าน ที่มอบความไว้วางใจ
ให้โอกาส ผม ทีมงาน และทางบริษัทฯ ได้มีโอกาสดูแล....

ผมต้องขออภัยลูกค้าผู้มอบความไว้วางใจอีกเป็นจำนวนมาก ที่ยังมิได้นำรูปมาแสดงความขอบคุณ ณ. ที่นี้นะครับ ผมจะขออนุญาตนำรูปมาใส่เพิ่มเติมในโอกาสต่อๆ ไปนะครับ และต้องขอขอบคุณทุกกำลังใจ และความไว้วางใจที่มอบให้ผม และทีมงานครับ

“ด้วยรัก ห่วงใย และคิดถึงเสมอ ขอบคุณมากๆ ครับ”

เช็คเงินครบสัญญา และเช็คสินไหมฯ

แทนคำขอบคุณ ที่ให้โอกาสผม และทีมงาน ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเก็บออม
และได้มีโอกาสดูแล ตลอดช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา... ขอบคุณมากๆ ครับ...