ค่าเบี้ยประกันสุขภาพลูก คุณวางแผนได้… แต่ค่ารักษาพยาบาลูก คุณคาดเดาไม่ได้… แพงนักใช่ไหม จัดไป 1.2 ล้าน…

รายละเอียดแบบประกันสุขภาพเด็กเหมาจ่าย

 

แผนประกันสุขภาพเด็กเหมาจ่าย เหมาะสำหรับเด็กเล็ก อายุ 1 เดือน 1 วัน จนถึง 10 ปี  ให้ลูกๆ คุณได้รับการรักษาเต็มที่เพราะเราช่วยดูแลค่ารักษาพยาบาลให้ตามจริงที่คุณจ่าย สูงสุดไม่เกิน 1.2 ล้านบาทต่อรอบปีกรมธรรม์และปรับเพิ่มเป็น 2 ล้านบาทต่อรอบปีกรมธรรม์ เมื่ออายุ 11 ปี โดยไม่ต้องตรวจสุขภาพ

 • วงเงินผลประโยชน์สูงถึง 1.2 ล้านบาทต่อรอบปีกรมธรรม์และปรับเพิ่มเป็น 2 ล้านบาทต่อรอบปีกรมธรรม์เมื่ออายุ 11 ปี ขึ้นไป*
 • เหมาจ่ายตามจริงค่ารักษาพยาบาล เช่น ค่าผ่าตัด เอกซเรย์ แล็บ อุบัติเหตุฉุกเฉินภายใน 24 ชม. ค่าล่างไต เคมีบำบัด รักษามะเร็งแบบมุ่งเป้า (Targeted Therapy) รังสีรักษาโรคเนื้องอกหรือมะเร็ง เป็นต้น
 • ไม่ต้องสำรองจ่าย เมื่อเข้ารักษาใน รพ. เครือข่ายอลิอันซ์ อยุธยา 
*ครบรอบปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยมีอายุ 11 ปี

 

ความคุ้มครองและผลประโยชน์

ผลประโยชน์ และความคุ้มครอง

เมื่อผู้เอาประกันภัยมีอายุตามกรมธรรม์

ต่ำกว่า 11 ปี

ตั้งแต่ 11 ปีขึ้นไป

วงเงินผลประโยชน์ต่อรอบปีกรมธรรม์

1,200,000 บาท

2,000,000 บาท

1. ผลประโยชน์กรณีเป็นผู้ป่วยใน (ทั้งจากการเจ็บป่วยและอุบัติเหตุ) ซึ่งมีตัวอย่างรายการดังต่อไปนี้

1.1 ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการใน รพ. ต่อวัน**

1,500 บาท

2,500 บาท

1.2 ค่าบริการทางการพยาบาล ต่อวัน**

500 บาท

500 บาท

1.3 ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการใน รพ. ในห้อง ICU ต่อวัน**

3,000 บาท

5,000 บาท

1.4 ค่าบริการทางการพยาบาล ในห้อง ICU ต่อวัน**

1,000 บาท

1,000 บาท

1.5 ค่าแพทย์ตรวจรักษา ต่อวัน**

1,000 บาท

2,000 บาท

1.6 ค่ายากลับบ้าน ต่อการเข้ารักษาพยาบาลใน รพ. แต่ละครั้ง**

750 บาท

1,500 บาท

1.7 ค่ารักษาพยาบาลในรายการอื่นๆ ตามที่กำหนดในสัญญา ซึ่งมีตัวอย่างรายการดังต่อไปนี้

– ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัยหรือบำบัดรักษา
– ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด และค่าเวชภัณฑ์
– ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัด (ศัลยกรรม) และหัตถการ
– ค่าผ่าตัดใหญ่ที่ไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน (Day Surgery)


จ่ายตามจริง

2. ผลประโยชน์กรณี ไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน ซึ่งมีตัวอย่างรายการดังต่อไปนี้

2.1 ค่าล้างไตผ่านทางเส้นเลือด ค่าเคมีบำบัด รวมถึงการรักษาแบบออกฤทธิ์จำเพาะเจาะจงต่อเซลล์มะเร็ง
(Targeted Therapy) ค่ารังสีรักษาโรคเนื้องอกหรือมะเร็ง

จ่ายตามจริง

2.2 ค่ารักษาพยาบาลการบาดเจ็บ กรณีผู้ป่วยนอก ภายใน 24 ชม. ของการเกิดอุบัติเหตุต่อครั้ง

2.3 ค่าตรวจวินิจฉัยทางรังสี และค่าตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ (เกิดขึ้นภายใน 30 วันก่อน
การเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน และภายใน 60 วันหลังออกจากการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งนั้น)
เช่น ค่า X-ray, CT scan, MRI, Ultrasound และ ค่าตรวจเลือด เป็นต้น

2.4 ค่าบริการรถพยาบาลฉุกเฉิน

2.5 ค่ารักษาพยาบาล โดยการผ่าตัดเล็ก เช่น ผ่าฝี หูด ริดสีดวงทวาร เป็นต้น

**ไม่จำกัดจำนวนวันสูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์ แต่ต้องไม่เกินจำนวนเงินผลประโยชน์สูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์ตามที่ระบุในตารางผลประโยชน์

เหมาๆ Kids

ขอรับข้อเสนอ ประกันสุขภาพเด็กเหมาจ่าย


ข้อมูลผู้ขอเอาประกัน


ข้อมูลผู้ชำระเบี้ยประกันแทนคำขอบคุณจากใจ สำหรับการเยี่ยมชมเวปไซร์ของเรา
เราขอมอบ Code ส่วนลดจากเว็บไซต์ ช้อบปิ้ง ชั้นนำที่เรารวบรวมมาไว้เพื่อคุณ...

 1. อายุผู้ขอเอาประกันภัย: ตั้งแต่อายุ 1 เดือน 1 วัน – 10 ปี (ต่ออายุสัญญาได้ถึงอายุ 84 ปี คุ้มครองถึงอายุ 85 ปี)

 2. สำหรับแบบประกันนี้ที่เป็นสัญญาเพิ่มเติม สามารถแนบได้กับสัญญาหลักตามที่บริษัทกำหนด โดยสัญญาหลักจะต้องมีจำนวนเงินเอาประกันภัยตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป

 3. เงื่อนไขเพิ่มเติม 

            – สำหรับผู้ขอเอาประกันภัย อายุตั้งแต่ 1 เดือน 1 วัน – 5 ปี ต้องซื้อสัญญาเพิ่มเติมนี้แนบกับบันทึกสลักหลังแนบท้ายสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพเด็กเหมาจ่าย (แบบมาตรฐาน) (ผู้ป่วยนอก แบบ ค) โดยสามารถเลือกแผนได้ ตั้งแต่แผน 500 ถึง 2,000 บาท

           – สำหรับผู้ขอเอาประกันภัย อายุตั้งแต่ 6 – 10 ปี สามารถซื้อบันทึกสลักหลังแนบท้ายสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพเด็กเหมาจ่าย (แบบมาตรฐาน) (ผู้ป่วยนอก แบบ ค) ตั้งแต่แผน 400  ถึง 2,000 บาท (ตามข้อกำหนดของบริษัท)

 4. งวดการชำระเบี้ยประกันภัย

    – ผู้ขอเอาประกันภัย อายุตั้งแต่ 1 เดือน 1 วัน – 5 ปี

        – ปีกรมธรรม์ปีที่ 1: ได้เฉพาะงวดรายปี เท่านั้น

        – ปีกรมธรรม์ปีที่ 2 เป็นต้นไป: รายเดือน, ราย 3 เดือน, ราย 6 เดือน และ รายปี

    – ผู้ขอเอาประกันภัย อายุ 6 – 10 ปี: รายเดือน, ราย 3 เดือน, ราย 6 เดือน และ รายปี (ตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 1 เป็นต้นไป)

ผู้เอาประกันภัยสามารถนำเบี้ยประกันสุขภาพสูงสุดไม่เกิน 25,000 บาทต่อปี (ถ้ามี) รวมกับเบี้ยประกันภัยคุ้มครองชีวิต มาใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา แต่ทั้งนี้รวมกันสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี
 • การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขการพิจารณารับประกันภัยของบริษัท
 • เบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมหรือบันทึกสลักหลังสำหรับปีต่ออายุจะเปลี่ยนแปลงตามอายุและ/หรืออาชีพของผู้เอาประกันภัย นอกจากนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามกฎเกณฑ์ของบริษัท
 • ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น เพื่อประกอบการขายเท่านั้น ลูกค้าควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความคุ้มครอง ข้อกำหนด เงื่อนไข ข้อยกเว้น และผลประโยชน์ จากกรมธรรม์ประกันภัย
 • ลูกค้าควรทำความเข้าใจในรายละเอียด ความคุ้มครองและเงื่อนไข ก่อนตัดสินใจสมัครทำประกันภัย
 
 • การตรวจรักษาที่ไม่ใช่การแพทย์แผนปัจจุบัน รวมถึงการแพทย์ทางเลือก
 • การตรวจสุขภาพ การร้องขอเข้าอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาล หรือร้องขอการผ่าตัด การพักฟื้น หรือ การพักเพื่อการฟื้นฟู หรือการรักษาโดยวิธีให้พักอยู่เฉยๆ หรือการพักรักษาตัวในโรงพยาบาล เพื่อให้มีผู้ช่วยดูแลทั่วไป การตรวจหรือการรักษาที่ไม่เกี่ยวข้องกับโรคที่เป็นสาเหตุของการรับตัวไว้ในโรงพยาบาล การตรวจวินิจฉัยการบาดเจ็บหรือการป่วย การรักษาหรือตรวจวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุ ซึ่งไม่ใช่ความจำเป็นทางการแพทย์ หรือไม่เป็นมาตรฐานทางการแพทย์

หมายเหตุ

 • ประกันสุขภาพเหมาจ่ายเป็นชื่อทางการตลาดชื่อของแบบประกันภัยที่ปรากฏในกรมธรรม์ คือสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพเด็กเหมาจ่าย (แบบมาตรฐาน)
 • การจ่ายผลประโยชน์ประกันสุขภาพเด็กเหมาจ่าย หลังจากหักด้วยจำนวนเงินความรับผิดชอบส่วนแรก (ถ้ามี) รวมกันแล้วต้องไม่เกินจำนวนเงินผลประโยชน์สูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์ตามที่ระบุในตารางผลประโยชน์ทั้งนี้ไม่คุ้มครองค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการรักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นภัยนอกประเทศไทยทั้งกรณีที่มีการวางแผนหรือไม่มีการวางแผนการรักษาล่วงหน้ายกเว้นกรณีเป็นผู้ป่วยฉุกเฉินภายนอกประเทศไทย
 • บริษัทจะจ่ายจำนวนเงินผลประโยชน์เฉพาะการป่วยที่เกิดขึ้นภายหลัง 30 วันนับตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติม
 • เบี้ยประกันภัยสำหรับปีต่ออายุ จะเปลี่ยนแปลงตามอายุและ/หรือ อาชีพของผู้เอาประกันภัยนอกจากนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามกฎเกณฑ์ของบริษัท
 • การชำระเบี้ยประกันภัยเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย การที่ตัวแทนประกันชีวิตหรือนายหน้าประกันชีวิตเก็บเบี้ยประกันภัยดังกล่าวเป็นเพียงการให้บริการเท่านั้น
 • ข้อมูลในเว็บไซต์นี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเพื่อประกอบการขายเท่านั้น ลูกค้าควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความคุ้มครอง ข้อกำหนด เงื่อนไข ข้อยกเว้น และผลประโยชน์จากกรมธรรม์ประกันภัย
 • ลูกค้าควรทำความเข้าใจในรายละเอียด ความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจสมัครทำประกันภัย