สัญญาเพิ่มเติม คุ้มครองผู้ชำระเบี้ยฯ

สัญญาเพิ่มเติมความคุ้มครองผู้ชำระเบี้ยประกัน ลักษณะของสัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์ผู้ชำระเบี้ยประกันภัย ผช 4 (PB4)  เป็นสัญญาเพิ่มเติมสำหรับกรมธรรม์เยาวชน (ผู้เยาว์) อายุระหว่าง 1 เดือน 1 วัน ถึง อายุ 15 ปี ที่จะต้องทำควบกับสัญญาหลักแบบใดแบบหนึ่งที่บริษัทกำหนด ผลประโยชน์ยกเว้นการชำระเบี้ยประกันภัย ตาม 1. สัญญาหลัก และ 2. สัญญาเพิ่มเติม(อนุสัญญา) ที่แนบอยู่ในกรมธรรม์ฉบับนั้น อันเนื่องมาจากผู้ชำระเบี้ยประกันภัยเสียชีวิต หรือตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ผู้เยาว์ (อายุระหว่าง 1 เดือน 1 วัน – 15 ปี) คือ ผู้เอาประกันภัยที่ได้ระบุในกรมธรรม์ ผู้ชำระเบี้ยประกันภัย (อายุระหว่าง 20-55ปี) คือ บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง โดยชอบธรรมซึ่งเป็นผู้ชำระเบี้ยประกันภัย และผู้รับประโยชน์หลักตามกรมธรรม์ ภายใต้สัญญาเพิ่มเติมฉบับนี้ ในขณะที่สัญญาเพิ่มเติมฉบับนี้มีผลบังคับหากผู้ชำระเบี้ยประกันภัยได้รับความสูญเสีย ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ 1. เสียชีวิต หรือ 2. สูญเสียมือ เท้า…