My Wealth Legacy

อลิอันซ์ อยุธยา มาย เวลท์ เลกาซี A99/6 หมายเหตุ (1) เงินปันผลเมื่อเสียชีวิต: บริษัทพิจารณาจ่ายเงินเงินปันผลเมื่อเสียชีวิตให้ผู้รับประโยชน์ เมื่อผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 6 เป็นต้นไป โดยเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับผลตอบแทนจากการลงทุนตลอดระยะเวลาที่กรมธรรม์ยังมีผลบังคับ ซึ่งผลตอบแทนจากการลงทุนที่บริษัทได้พิจารณาเป็นไปตามเงื่อนไข ข้อกำหนด และวิธีการคำนวณเงินปันผลที่บริษัทกำหนด (2) เงินปันผลเมื่อครบกำหนดสัญญา (สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ใช้อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน): บริษัทพิจารณาจ่ายเงินปันผลเมื่อครบกำหนดสัญญาให้กับผู้เอาประกันภัยเมื่อมีชีวิตอยู่จนครบกำหนดสัญญา โดยเงินปันผลดังกล่าวขึ้นอยู่กับผลตอบแทนจากการลงทุนตลอดระยะเวลาที่กรมธรรม์ยังมีผลบังคับ ซึ่งผลตอบแทนจากการลงทุนที่บริษัทได้พิจารณาเป็นไปตามเงื่อนไข ข้อกำหนด และวิธีการคำนวณเงินปันผลที่บริษัทกำหนด หมายเหตุ อัตราเบี้ยประกันตามตารางนี้เป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น  ข้อมูลนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ผู้ขอเอาประกันควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความคุ้มครอง หรือเงื่อนไข ข้อยกเว้น และผลประโยชน์จากกรมธรรม์ประกันภัย

มาย บำนาญ ไฟว์ A90/5

อลิอันซ์ อยุธยา แผนประกันฯ มาย บำนาญ ไฟว์ (A90/5) ออมสั้นๆ เพียง 5 ปี คุ้มครองกันยาวๆ ถึงอายุ 90 ปี เบี้ยเริ่มต้นเพียงวันละ 86 บาท (ตัวอย่างเบี้ยประกันภัยสำหรับเพศชาย อายุ 40 ปี และเลือกชำระเบี้ยแบบรายปี) ลดหย่อนภาษีส่วนเพิ่มเติม 200,000 บาทได้ ตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร เริ่มต้นรับเงินบำนาญปีละ 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ตั้งแต่อายุ 60 และ 10%  ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเพิ่มพิเศษสะสม (ถ้ามี) ไปจนถึงอายุ 90 ปี มีโอกาสรับเงินประกันภัยเพิ่มพิเศษสะสมตั้งแต่ปีที่ 6 เป็นต้นไป เกษียณแบบมั่นใจ มีเงินใช้ทุกปี รับประกันง่าย ไม่ต้องตรวจสุขภาพ ลดหย่อนภาษี สูงสุด 300,000 บาท รายละเอียดแบบประกัน อายุที่ขอเอาประกันภัย 40-55 ปี ชำระเบี้ยสั้นๆ…

My Quick Return

อลิอันซ์ อยุธยา แผนประกันฯ มาย ควิก รีเทิร์น 12/6 (มีเงินปันผล) ออมทรัพย์สั้นๆ รับเงินคืนเร็ว คืนไว คืนทุกปี มีโอกาสได้รับเงินปันผลเพิ่มเติม เบี้ยประกันคงที่ตลอดสัญญา ทั้งผู้ชาย และผู้หญิง ไม่ต้องตรวจสุขภาพ สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ คุ้มครอง 12 ปี ชำระเบี้ยฯ 6 ปี ออมสั้น รับเงินคืนไว ได้เงินคืนคุ้ม รับเงินคืนไว ตั้งแต่ปีแรก การันตีเงินคืนทุกปี ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1 -11 ปีละ 3% การันตีรับเงินคืนรวมตลอดสัญญา 623% ออมสั้นเพียง 6 ปี คุ้มครองชีวิต 12 ปี  ไม่ต้องตรวจสุขภาพ ลดหย่อนภาษีเงินได้ สูงสุด 100,000 บาท  (ภายใต้กฎเกณฑ์ของกรมสรรพากร) รายละเอียดการรับประกันภัย อายุผู้ขอเอาประกันภัย : 1 เดือน 1 วัน…