My Quick Return

อลิอันซ์ อยุธยา แผนประกันฯ มาย ควิก รีเทิร์น 12/6 (มีเงินปันผล) ออมทรัพย์สั้นๆ รับเงินคืนเร็ว คืนไว คืนทุกปี มีโอกาสได้รับเงินปันผลเพิ่มเติม เบี้ยประกันคงที่ตลอดสัญญา ทั้งผู้ชาย และผู้หญิง ไม่ต้องตรวจสุขภาพ สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ คุ้มครอง 12 ปี ชำระเบี้ยฯ 6 ปี ออมสั้น รับเงินคืนไว ได้เงินคืนคุ้ม รับเงินคืนไว ตั้งแต่ปีแรก การันตีเงินคืนทุกปี ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1 -11 ปีละ 3% การันตีรับเงินคืนรวมตลอดสัญญา 623% ออมสั้นเพียง 6 ปี คุ้มครองชีวิต 12 ปี  ไม่ต้องตรวจสุขภาพ ลดหย่อนภาษีเงินได้ สูงสุด 100,000 บาท  (ภายใต้กฎเกณฑ์ของกรมสรรพากร) รายละเอียดการรับประกันภัย อายุผู้ขอเอาประกันภัย : 1 เดือน 1 วัน…

มาย ดับเบิล พลัส (มีเงินปันผล)

อลิอันซ์ อยุธยา แผนประกัน มาย ดับเบิล พลัส (มีเงินปันผล) มาย ดับเบิล พลัส (มีเงินปันผล) แบบประกันที่เน้นการเก็บออมทรัพย์ ที่มาพร้อมทความคุ้มครองสูงถึง 115% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย(ทุนประกันฯ) ตั้งแต่วันแรกที่เริ่มทำประกันฯ คุณสามารถเลือกระยะเวลาความคุ้มครองได้ตั้งแต่ 15, 18, 22 และ 25 ปี พร้อมทั้งเลือกระยะเวลาการชำระเบี้ยประกันฯ ได้ทั้งแบบ 6, 10, 15 และ 20 ปี แบบประกันฯ นี้ยังเพิ่มโอกาสในกาศให้คุณได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นในรูปของเงินปันผลจากการลงทุนอีกด้วย… วางแผนการออมได้ ทั้งระยะสั้น และระยะยาว เลือกระยะเวลา ชำระเบี้ยประกันได้ตั้งแต่ 6 – 20 ปี เพิ่มเติมความคุ้มครอง สุขภาพ และอุบัติเหตุได้ คำอธิบายหมายเหตุในภาพ 1 มาย ดับเบิล พลัส 15/6, 18/10, 25/20 : 115%…

ประกันออมทรัพย์ มาย ดับเบิล พลัส (แบบมีเงินปันผล)

ประกันออมทรัพย์ มาย ดับเบิล พลัส (มีเงินปันผล) มีให้เลือก 3 แบบ ตอบสนองความต้องการในการออมของคุณ มาย ดับเบิล พลัส 15/6 (มีเงินปันผล) เป็นแผนประกันที่ให้ระยะเวลาคุ้มครอง 15 ปี แต่ชำระชำระเบี้ยประกันภัยเพียง 6 ปี มาย ดับเบิล พลัส 18/10 (มีเงินปันผล) เป็นแผนประกันที่ให้ระยะเวลาคุ้มครอง 18 ปี แต่ชำระชำระเบี้ยประกันภัยเพียง 10 ปี มาย ดับเบิล พลัส 25/20 (มีเงินปันผล) เป็นแผนประกันที่ให้ระยะเวลาคุ้มครอง 25 ปี แต่ชำระชำระเบี้ยประกันภัยเพียง 20 ปี รายละเอียดแบบประกัน อายุผู้ขอเอาประกันภัย 1 เดือน 1 วัน – 60 ปี (สำหรับ มาย ดับเบิล พลัส…

มายบำนาญพลัส (ลดหย่อนภาษี สูงสุด 300,000)

อลิอันซ์ อยุธยา แผนประกัน มาย บำนาญพลัส (ลดหย่อนภาษี) เกษียณแบบมั่นใจ มีเงินใช้ทุกปี รับประกันง่าย ไม่ต้องตรวจสุขภาพ ลดหย่อนภาษีรวม สูงสุด 300,000 บาท เบี้ยเริ่มต้นเพียงวันละ 27 บาท (ตัวอย่างเบี้ยประกันภัยสำหรับเพศชาย อายุ 35 ปี และเลือกชำระเบี้ยแบบรายปี) ลดหย่อนภาษีส่วนเพิ่มเติม 200,000 บาทได้ ตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร เริ่มต้นรับเงินบำนาญปีละ 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ตั้งแต่อายุ 55 ไปจนถึงอายุ 85 ปี มีโอกาสรับเงินประกันภัยเพิ่มพิเศษสะสมตั้งแต่ปีที่ 3 เป็นต้นไป รายละเอียดแบบประกัน อายุที่ขอเอาประกันภัย 25-50 ปี ชำระเบี้ยถึงอายุ 55 ปี คุ้มครองถึงอายุ 85 ปี จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 100,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 5,500,000 บาทต่อกรมธรรม์ ให้การคุ้มครองชีวิต หากเสียชีวิตระหว่างปีกรมธรรม์ประกันภัยที่…