Allianz Perfect SME

Allianz Perfect SME ประกันภัยเพื่อธุรกิจ SME แผน Perfect อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย แผนการประกันภัยสำหรับธุรกิจ และกิจการ ความคุ้มครอง Perfect SME เบี้ยประกันเริ่มต้นเพียง 8 บาท/วัน เราเหมาให้หมด ประกันภัยเพื่อผู้ประกอบการธุรกิจ เพื่อให้คุณหมดความกังวลในความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในระหว่างการประกอบธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นความคุ้มครองภัยธรรมชาติ น้ำท่วม การสูญเสียรายได้ ทรัพย์สินถูกโจรกรรม ความเสียหายต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า ค่าเช่าอาคารชั่วคราวเพื่อประกอบธุรกิจ การสูญเสียค่าเช่า ค่าวิชาชีพเช่นสถาปนิก วิศวกร ค่าใช้จ่ายในการดับเพลิง ค่าใช้จ่ายค้ำยันซาก รื้อถอนทำลายซาก ฯลฯ  ดาว์โหลดโบชัวร์