My Quick Return

อลิอันซ์ อยุธยา แผนประกันฯ มาย ควิก รีเทิร์น 12/6 (มีเงินปันผล) ออมทรัพย์สั้นๆ รับเงินคืนเร็ว คืนไว คืนทุกปี มีโอกาสได้รับเงินปันผลเพิ่มเติม เบี้ยประกันคงที่ตลอดสัญญา ทั้งผู้ชาย และผู้หญิง ไม่ต้องตรวจสุขภาพ สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ คุ้มครอง 12 ปี ชำระเบี้ยฯ 6 ปี ออมสั้น รับเงินคืนไว ได้เงินคืนคุ้ม รับเงินคืนไว ตั้งแต่ปีแรก การันตีเงินคืนทุกปี ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1 -11 ปีละ 3% การันตีรับเงินคืนรวมตลอดสัญญา 623% ออมสั้นเพียง 6 ปี คุ้มครองชีวิต 12 ปี  ไม่ต้องตรวจสุขภาพ ลดหย่อนภาษีเงินได้ สูงสุด 100,000 บาท  (ภายใต้กฎเกณฑ์ของกรมสรรพากร) รายละเอียดการรับประกันภัย อายุผู้ขอเอาประกันภัย : 1 เดือน 1 วัน…

มาย ดับเบิล พลัส (มีเงินปันผล)

อลิอันซ์ อยุธยา แผนประกัน มาย ดับเบิล พลัส (มีเงินปันผล) มาย ดับเบิล พลัส (มีเงินปันผล) แบบประกันที่เน้นการเก็บออมทรัพย์ ที่มาพร้อมทความคุ้มครองสูงถึง 115% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย(ทุนประกันฯ) ตั้งแต่วันแรกที่เริ่มทำประกันฯ คุณสามารถเลือกระยะเวลาความคุ้มครองได้ตั้งแต่ 15, 18, 22 และ 25 ปี พร้อมทั้งเลือกระยะเวลาการชำระเบี้ยประกันฯ ได้ทั้งแบบ 6, 10, 15 และ 20 ปี แบบประกันฯ นี้ยังเพิ่มโอกาสในกาศให้คุณได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นในรูปของเงินปันผลจากการลงทุนอีกด้วย… วางแผนการออมได้ ทั้งระยะสั้น และระยะยาว เลือกระยะเวลา ชำระเบี้ยประกันได้ตั้งแต่ 6 – 20 ปี เพิ่มเติมความคุ้มครอง สุขภาพ และอุบัติเหตุได้ คำอธิบายหมายเหตุในภาพ 1 มาย ดับเบิล พลัส 15/6, 18/10, 25/20 : 115%…