สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองโรคร้ายแรง 48 โรค (CI48)

สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองโรคร้ายแรง 48 โรค (CI48) ผลประโยชน์ เมื่อผู้เอาประกันภัยได้ปฏิบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขของสัญญาเพิ่มเติมฉบับนี้ และตามเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์ประกันภัยที่สัญญาเพิ่มเติมฉบับนี้แนบอยู่ บริษัทจะจ่ายเงินผลประโยชน์ตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ให้แก่ผู้เอาประกันภัย เมื่อเกิดกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้แก่ผู้เอาประกันภัย 1. เป็นคนทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง บริษัทจะจ่ายเงินผลประโยชน์ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ หรือ 2. เจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง ซึ่งภาวะและ / หรืออาการของโรคจะต้องปรากฏโดยชัดแจ้งเป็นครั้งแรก หลังจากวันที่สัญญาเริ่มมีผลบังคับ หรือ เมื่อพ้นกำหนด 60วัน นับตั้งแต่วันที่สัญญาเริ่มมีผลบังคับ สำหรับโรคที่ระบุไว้ในข้อ 2.1.1 ข้อ 2.1.2 ข้อ 2.1.3 ข้อ 2.1.4 ข้อ 2.1.5 ข้อ 2.1.9 และ ข้อ 2.2 2.1บริษัทจะจ่ายเงินผลประโยชน์ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ สำหรับโรคต่อไปนี้ 2.1.1 โรคมะเร็งระยะลุกลาม (Invasive Cancers) 2.1.2 โรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันหรือหัวใจวาย ครั้งแรก (First Acute Myocardial Infarct / First Heart Attack) 2.1.3 การผ่าตัดต่อหลอดเลือดหัวใจ (Coronary…