Employee We Care Plan

แผนเอ็มพลอยยี่วีแคร์ ประกันสุขภาพกลุ่ม สำหรับพนักงาน 5 – 50 ท่าน มอบสวัสดิการที่คุ้มค่า เพื่อดูแลสุขภาพพนักงานของคุณ อัตราเบี้ยประกันภัยเดี่ยวสำหรับทุกเพศ และอายุ มอบความคุ้มครองสูง แต่อัตราเบี้ยประกันภัยต่ำ ให้ความคุ้มครองสูงสุดที่อายุ 65 ปี แบ่งเบาภาระค่ารักษาพยาบาลที่มีค่าใช้จ่ายสูงสูง อุ่นใจกับเครือข่ายสถานพยาบาลกว่า 490 แห่งทั่วประเทศ ไม่ผูกติดประกันชีวิต หมายเหตุ: เงื่อนไขการรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขบริษัท ตารางผลประโยชน์ อัตราเบี้ยประกันความคุ้มครอง ทันตกรรม และอุบัติเหตุ (เพิ่มเติม) ดาวน์โหลดโบรชัวร์ English ภาษาไทย รับข้อเสนอพิเศษสำหรับองค์กรของคุณ หมายเหตุ ด้านการรักษาพยาบาล *การเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่งหมายถึง การเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม เพื่อการรักษาในฐานะผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง และให้รวมถึงการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมสองครั้งหรือมากกว่า ด้วยสาเหตุหรือโรคหรือภาวะแทรกซ้อนจากโรคเดียวกัน โดยในระหว่างการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมแต่ละครั้งห่างกันเกินกว่า 90 วัน นับแต่ ออกจากโรงพยาบาลหรือสถานสถานพยาบาลเวชกรรมครั้งสุดท้ายก็ให้ถือว่าเป็นการเข้าพักรักษาตัวครั้งเดียวกันด้วย ** การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (อ.บ.2) คือความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียงการพูดออกเสียง และทุพพลภาพสิ้นเชิง (คุ้มครองการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 50% ของทุนประกันภัย)…