Allianz Perfect Home ประกันภัยที่พักอาศัย แผน Perfect Home

Allianz Perfect Home ประกันที่พักอาศัย แผน Perfect Home ประกันบ้านรายละเอียดเยอะ ข้อจำกัดแยะ นี่เลยทุกอย่างครบจบในกรมธรรม์เดียว เพราะสิ่งไม่คาดฝันเกิดขี้นได้ทุกเมื่อ คุ้มครองบ้าน และทรัพย์สินให้จบครบในกรมธรรม์เดียว กับความคุ้มครอง ทรัพย์สินมีค่า ภัยธรรมชาติ ภัยน้ำท่วม คุ้มครองอุบัติเหตุสำหรับสมาชิกในครอบครัว และลูกจ้าง คุ้มครองกระจก และภัยต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า