ข้อมูลประกอบคำขอเอาประกันภัยการเดินทาง

เพื่อประโยชน์ของท่าน กรุณากรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ

ประกันภัยการเดินทาง

1 ข้อมูลการเดินทาง   >> 2 เลือกแผนประกัน >> 3 ข้อมูลผู้เดินทาง >> 4 เลือกวิธีการชำระเงิน


*กรมธรรม์ประกันภัยให้ความคุ้มครองเมื่อท่านออกเดินทางจากประเทศไทยเท่านั้น

1 ข้อมูลการเดินทาง   >> 2 เลือกแผนประกัน >> 3 ข้อมูลผู้เดินทาง >> 4 เลือกวิธีการชำระเงิน


1 ข้อมูลการเดินทาง   >> 2 เลือกแผนประกัน >> 3 ข้อมูลผู้เดินทาง >> 4 เลือกวิธีการชำระเงิน


ข้อมูลผู้ถือกรมธรรม์

*กรุณากรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อประโยชน์ในการใช้ข้อมูลในต่างประเทศ สำหรับที่อยู่ให้ใช้ที่อยู่ตามทะเบียนบ้านของท่าน


รายชื่อผู้เดินทาง


ผู้เดินทางลำดับที่ 1


ผู้เดินทางลำดับที่ 2


ผู้เดินทางลำดับที่ 3


ผู้เดินทางลำดับที่ 4


ผู้เดินทางลำดับที่ 5


ผู้เดินทางลำดับที่ 6


ผู้เดินทางลำดับที่ 7


ผู้เดินทางลำดับที่ 8


ผู้เดินทางลำดับที่ 9


ผู้เดินทางลำดับที่ 10


ผู้เดินทางลำดับที่ 11


ผู้เดินทางลำดับที่ 12


ผู้เดินทางลำดับที่ 13


ผู้เดินทางลำดับที่ 14


ผู้เดินทางลำดับที่ 15


ผู้เดินทางลำดับที่ 16


ผู้เดินทางลำดับที่ 17


ผู้เดินทางลำดับที่ 18


ผู้เดินทางลำดับที่ 19


ผู้เดินทางลำดับที่ 20


ผู้เดินทางลำดับที่ 21


ผู้เดินทางลำดับที่ 22


ผู้เดินทางลำดับที่ 23


ผู้เดินทางลำดับที่ 24


ผู้เดินทางลำดับที่ 25


รายละเอียดใบเสร็จรับเงิน


1 ข้อมูลการเดินทาง   >> 2 เลือกแผนประกัน >> 3 ข้อมูลผู้เดินทาง >> 4 เลือกวิธีการชำระเงิน


เจ้าหน้าที่ติดต่อคุณ เพื่อนำส่ง QR Code เมื่อชำระเบี้ยประกันแล้วกรุณา นำส่งหลักฐานการชำระเงิน


ระบบจัดส่ง Link เพื่อชำระเบี้ยประกันฯ ผ่านทาง email (ไม่ต้องนำส่งหลักฐานการชำระเงิน)


คำเตือนของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) : ให้ผู้ขอเอาประกันภัยตอบคำถามข้างต้นตามความเป็นจริงทุกข้อ มิฉะนั้นบริษัทอาจถือเป็นเหตุปฏิเสธความรับผิดตามสัญญาประกันภัยตามประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 865 และอาจปฏิเสธการจ่ายสินไหมทดแทนได้